Slide background

IZDANJA CENTRA

Za potrebe nastave u Centru načinjeni su savremeni udžbenici za učenje srpskog jezika kao stranog prema principima i zahtevima komunikativne metode:

  • Bjelaković Isidora, Jelena Vojnović (2006). Naučimo srpski — Let's Learn Serbian 1. Novi Sad: Filozofski fakultet (komplet sadrži udžbenik, radnu svesku i CD sa vežbama slušanja).
  • Alanović, M. i dr. (2006). Naučimo srpski — Let's Learn Serbian 2. Novi Sad: Filozofski fakultet – Dnevnik (komplet sadrži udžbenik, radnu svesku i 2 CD-a sa vežbama slušanja).

 

Ove knjige su namenjene polaznicima početnog i srednjeg nivoa znanja jezika (A1, A2, B1, B2).

Za polaznike visokih 1 i 2 kurseva (C1 i C2 nivoi) u pripremi su udžbenici čiju osnovu čine posebni problemski tekstovi i specijalne vežbe, kao i radionice na kojima studenti već godinama uspešno produbljuju svoju gramatičku, leksičko-semantičku i komunikativnu kompetenciju.

  • Dražić Jasmina (2008). Minimalne leksičke i gramatičke strukture u srpskom kao stranom jeziku Novi Sad: Filozofski fakultet Ova knjiga se sastoji iz dva dela. Prvi deo predstavlja teorijsku osnovu za izradu minimalnog jednojezičnog rečnika srpskog jezika za nivo B1 (prag znanja). U drugom delu lekseme su popisane abecednim redom, tematski određene i gramatički definisane prema tradicionalnoj leksikografskoj obradi.
  • Babić, Biljana (2011). Naučimo srpski 1 i 2 – Rečnik glagola. Novi Sad: Filozofski fakultet. Naučimo srpski 1 i 2 – Rečnik glagola – namenjen je studentima koji srpski uče kao strani ili drugi jezik, a izrađen je sa ciljem da im olakša učenje i usvajanje glagola. Svoje ime i građu duguje istoimenim nastavnim kompletima Naučimo srpski 1 i Naučimo srpski 2. Rečnik obuhvata sve glagole sadržane u ovim kompletima (u udžbenicima, radnim sveskama i na CD-ima), izuzimajući one glagole koji se javljaju u instrukcijama za studente. Osim toga, Rečnik je opremljen uputstvima za njegovo korišćenje (Vodič kroz Rečnik) i tabelarnim pregledom istumačenih simbola i skraćenica (Simboli i skraćenice), i to na 5 jezika kako bi se studentima približio što više: na srpskom, engleskom, nemačkom, ruskom i korejskom jeziku.
  • Babić, Biljana (2021). Unutarjezičke greške u nastavi srpskog jezika kao stranog. Novi Sad: Filozofski fakultet. Unutarjezičke greške u nastavi srpskog jezika kao stranog – namenjena je predavačima i studentima srpskog jezika kao stranog i nematernjeg. Pored teorijskih razmatranja (u uvodnom delu), sadrži i analizu veoma bogatog korpusa grešaka izdvojenih iz pismenih sastava stranih studenata. Analizirane su nepravilnosti: u građenju glagolskih oblika, u kongruenciji subjekta i predikata, i u upotrebi padežnih oblika. Tvrdnje o unutarjezičkoj interferenciji potkrepljene su poređenjem grešaka stranih studenata s greškama u srpskom kao nematernjem i u srpskom kao prvom jeziku, i sličnostima nađenim između njih.

Gde možete kupiti naša izdanja?

Naša izdanja možete kupiti na jednoj od sledećih adresa:

Skriptarnica Filozofskog fakulteta
Dr Zorana Đinđića 2
21000 Novi Sad

https://skriptarnica.ff.uns.ac.rs/

Knjižara „Aleksandar Belić" (Zadužbina Ilije M. Kolarca)
Studentski trg 5
11000 Beograd

Zepter Bookshop
Knez Mihailova 42
11000 Beograd

www.knjizara.com

Zainteresovanim kupcima iz inostranstva preporučujemo saradnju sa on-line knjižarom:

www.knjizara.com

Copyright © Centar za srpski jezik kao strani 2015. Design & realizationGreat Shade Factory